Hệ thống giằng và hỗ trợ FleXbus (FleXbus Supports and Bracing System)

Bộ hỗ trợ nVent ERIFLEX FleXbus 3 cực phẳng, trung tính

Bộ hỗ trợ nVent ERIFLEX FleXbus Flat 3 cực

Bộ công cụ hỗ trợ nVent ERIFLEX FleXbus trên Edge 3 cực, trung tính

Bộ công cụ hỗ trợ nVent ERIFLEX FleXbus trên Edge 3 Poles

Hồ sơ đục lỗ nhôm nVent ERIFLEX FleXbus