Thanh cái đồng (Copper Busbars)

Đầu nối thanh cái có ren XM5

Tấm lưỡng kim BMS

Thanh cái có ren TCBW, ren W

Thanh cái có ren TCB có khe cố định

Thanh cái có ren TCB có lỗ cố định

Thanh cái có ren TCB

Thanh cái bằng đồng trơn đục lỗ DPCB, đôi

Thanh cái bằng đồng trơn đục lỗ DPCB, đơn

Thanh cái bằng đồng trơn PCB