Hỗ trợ nVent Eriflexibar và IBSB

Kẹp đệm FS, Đóng nhanh

Kẹp Spacer FS

Hỗ trợ thanh linh hoạt nVent ERIFLEX được tăng cường bằng RFS

Bộ hỗ trợ UFS nVent ERIFLEX Flexibar và IBSB

Bộ gia cố nVent ERIFLEX IFBS cho mạch ngắn mạch cao

Bộ công cụ hỗ trợ nVent ERIFLEX IFBS cho Flexibar và IBSB Advanced