Thanh cái nối đất và trung tính EB-142/166 và các phụ kiện

Kẹp đầu cuối chính EB-166

Kẹp đầu cuối chính EB-142

Hỗ trợ thanh cái trung tính kép EB-142/166

Hỗ trợ thanh cái trung tính đơn EB-142/166

Thanh cái nối đất và trung tính EB-142/166