Clamping systems (Khóa trụ tự động)

Bộ khóa trục tự động (U-Clip)

Bộ khóa trục tự động (Easy Lock)