Đầu nối đất/nối đất EC16

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật