Đầu nối đất/nối đất EC35

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật