DC power cable for SL 4905 – 49DP

Đặc trưng

  • Cáp 3 lõi đầu đực
  • Đối với điện áp DC
  • Màu đen
  • Độ dài có sẵn: 0,7 và 3 m