DPCB Thanh cái đồng trơn đục lỗ, đôi

Tải thông số kỹ thuật