Hồ sơ đối xứng đục lỗ PDR

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật