Hồ sơ đục lỗ nhôm nVent ERIFLEX FleXbus

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật