Hỗ trợ thanh cái trung tính đơn EB-142/166

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật