Hỗ trợ thanh cái trung tính kép EB-130

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật