Khối phân phối bốn cực TD Compact, 100/125 A

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật