Khối phân phối bốn cực TD Compact, 40 A

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật