Khối phân phối bốn cực TD Compact, 80/100 A

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật