Khối phân phối bốn cực TR, 125 A

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật