Khối phân phối bốn cực TR, 400 A

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật