Khối phân phối bốn cực TRS, 160 A

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật