Single Pole Distribution Block (Khối phân phối cực đơn)

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật