Thanh cái bằng đồng trơn đục lỗ DPCB, đôi

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật