Thanh cái có ren TCB có khe cố định

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật