Thanh cái có ren TCB

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật