Thanh cái có ren TCBW, ren W

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật