Thanh cái nối đất và trung tính EB-142/166

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật