Thanh cái nối đất và trung tính EB-2X130

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật