Thanh nối đất và trung tính EB-130

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật