Thanh nối đất và trung tính EB-44

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật