Thanh trung tính cho khối phân phối TD

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật