Bộ hỗ trợ FleXbus

Bộ hỗ trợ nVent ERIFLEX FleXbus 3 cực phẳng, trung tính