Dây nối đất và liên kết MBJ

Dây nối đất và liên kết MBJ, đồng đóng hộp