Khối phân phối bốn cực TD

Khối phân phối bốn cực TD Compact, 100/125 A