Khối phân phối bốn cực TRC

Khối phân phối bốn cực TRC, 630 A

Khối phân phối bốn cực TRC, 400 A