Khối phân phối cực đơn

Single Pole Distribution Block (Khối phân phối cực đơn)