Thắng đĩa điện từ

Thắng đĩa điện từ (Spring activated Electromag­netic Open Type Disc Brake)