Thắng thủy lực

Thắng thủy lực (Hydraulic Disc Brakes)