Thanh cái có ren TCB có lỗ cố định

Thanh cái có ren TCB có lỗ cố định