Thanh trung tính cho khối phân phối TD

Thanh trung tính cho khối phân phối TD