Hồ sơ bất đối xứng đục lỗ PDRG

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật