Hồ sơ hình chữ C đục lỗ PCR

Đặc trưng

Tải thông số kỹ thuật